Nové včelárske pomôcky – vynálezy.

Niekoľko zaujímavých vynálezov pána Ing. Jozefa Eliaša   ktorý vystavoval na výstave Kvetena a včely v Banskej Bystrici. Vybral som niekoľko fotografií. Ostatné si pozrite na jeho stránkach.   https://vceltech.webnode.sk/  

 

Dávkovač sirupu – Návod – Záručný list. OK   

Kliknutím na nadpis hore  si stiahni a prečítaj.

Zimné zakrmovanie včiel na diaľkové ovládanie.

 

 

Popis k odviečkovaču TRIPAL nájdete tu:  001 kor Vcelar 5_2019 str 110-111 (1) (2)

Včelársky kombajn.

Rotačný ventil zatvorený.                                          Rotačný letáč otvorený.

 

Univerzálna vŕtačka rámikov.

Facebooková skupina pod názvom ZO SZV Modrý Kameň.

Vážení členovia ZO SZV Modrý Kameň,
od 5.3.2019 máte k dispozícii  Pod týmto názvom ju ľahko vyhľadáte (viď. obr. nižšie). Je to uzatvorená skupina určené pre členov ZO SZV Modrý Kameň. Prístup do nej je podmienený schválením administrátora skupiny na základe Vášho registračného čísla. Po schválení môžete skupinu naplno využívať na zdieľanie svojich poznatkov a skúseností so včelárenia s ostatnými jej členmi. Taktiež je možné ju využívať aj ako bazár, kedy na nej zverejníte včelárske pomôcky, ktoré ponúkate na predaj, prípadne tie, ktoré potrebujete kúpiť od iných včelárov. O Vašich potrebách sa teda dozvedia iba členovia ZO SZV Modrý Kameň. Môžeme si tak navzájom pomôcť a zároveň nemusíme ďaleko cestovať 🙂

Kočovanie so včelstvami.

Vážení kočovní včelári,

CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat) zaslala na sekretariát SZV krátke inštrukcie k zriadeniu prístupu pre chovateľa, ktorý chce nahlásiť kočovanie:

  1. Prístup pre chovateľa, ktorý chce hlásiť kočovanie do CEHZ bude generovaný na rodné číslo.
  2. Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive Žiadosť o pripojenie do databázy CEHZ cez Prístup farmára, ktoré je prístupné na stránke Plemenárskych služieb Slovenskej republiky, š.p. https://pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodar skych-zv ierat/. Pre jednoznačnú identifikáciu žiadateľa je nutné v žiadosti uviesť rodné číslo a presnú adresu bydliska. Ako registračné číslo chovu použite číslo pridelené CRV.
  3. Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na adresu CEHZ uvedenú priamo v žiadosti.
  4. CEHZ Vám na Vašu kontaktnú adresu zašle prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. prihlasovacie údaje, a následne po prihlásení budete môcť nahlásiť plán kočovania.

 

ziadost_hlasenie kocovania

 

Vyhláška č. 285/2017 Z. z. § 4
  1. Kočovanie sa nahlasuje do centrálneho registra v elektronickej podobe do 1. februára roku, v ktorom sa kočovanie uskutoční.
  2. Plán kočovania na kalendárny rok sa do 14 dní pred prvým kočovaním, najneskôr však do 1. marca, v elektronickej podobe nahlasuje do centrálneho registra na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4, a oznamuje sa regionálnej veterinárnej a potravinovej správe miestne príslušnej podľa stanovišťa včelstva.          (Do 30.3.2019 priniesť melivo na RVPS  MVDr. Vladimírovi Smieškovi).
  3.  Prikočovanie a návrat z kočovania sa do dvoch dní v elektronickej podobe zaznamenáva v centrálnom registri.
  4. Ak včelstvá nie sú po skončení kočovania presunuté na pôvodné stanovište včelstva, oznámi vlastník novovzniknuté stanovište včelstiev podľa § 3 ods. 1. (Začatie a ukončenie chovu včelstva a vznik a zánik stanovišťa včelstva sa do siedmich dní oznamuje regionálnej veterinárnej a potravinovej správe miestne príslušnej podľa stanovišťa včelstva).

 

Príloha č.4 – klikni myšou na čísla pod týmto textom a otvorí sa tabuľka.

2017c000z0285p004        

 

Ochrana včelieho diela pred vijačkou voštinovou.

Včelármi často nesprávne označované mole sú hmyz ktorý sa živí výlučne z diela včiel. Motýľ kladie, sotva viditeľné, vajíčka na teplé miesta na letáčik alebo dno úľa. Larvy tohto hmyzu sa živia výlučne voskom. Bielkovinovú potravu čerpajú z kokónov (košieľok) vyliahnutých včiel a peľu. Tento hmyz priamo nepoškodzuje včely ale škodí ničením úľov. V plástoch si robí zapradené chodby kam sa včely nevedia dostať. Proti tomuto hmyzu nie je ťažké brániť sa stačí starostlivosť včelára a dodržovanie len takého počtu plástov, ktoré sú včely schopné kontrolovať, pravidelné sírenie prípadne použitie kyseliny octovej či skladovanie plástov pod 10°C, pri takejto teplote sa larvy nemôžu riadne vyvíjať a hynú. A práve  teplotu môžeme použiť na boj proti vijačke pri ktorom ušetríme čas, ukladací priestor a peniaze za použitú chémiu. Už niekoľko rokov po vytočení posledného medu nechám rámiky v úli až do novembra prístupné včelám, ktoré ich vyčistia a ošetrujú. Keď teplota klesne na približne 12ºC včelstvo, ktoré je v spodnom nadstavku oddelím uteplivkami od nadstavku (medníka) s vysavanými  rámikmi. Pozor horný medník sa musí odvetrávať, inak v ňom uložené rámiky bez včiel splesnivejú (Vlhkosť zo spodného medníka v ktorom sú včeli preniká smerom hore).  Na  jar,  približne  v  marci    postupne zmenšujem prekážku medzi nadstavkami a včeli môžu znova obsadzovať medník. Poškodenia vystavaných rámikov vijačkou a myšami už nemám.   Upozorniť včelára na prítomnosť vijačky vedia aj samotné včely, ktorým zápach lariev tak prekáža že sa okolo napadnutého plástu zdržiavajú v zhlukoch.

 

       

Každoročné hlásenie včelstiev na mestský alebo obecný úrad

Stanovište včelstiev je chovateľ povinný na základe vyhlášky MP SR č. 3322/2/2001-100 o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín, prílohy č. 16, časť C – ochrana včiel, užitočného hmyzu, zvierat a vodných organizmov pri používaní prípravkov, v znení neskorších predpisov  každoročne hlásiť do 25.3. príslušného roku na príslušný mestský alebo obecný úrad, v katastri ktorého sa včelstvá nachádzajú.

Tlačivo:

OBECNÝ (MESTSKÝ)∗  ÚRAD v  ………………………………………………………….

HLÁSENIE TRVALÉHO STANOVIŠŤA VČELSTIEV

Dolu podpísaný chovateľ včelstiev nahlasujem na základe vyhláškyMP SR č.3322/2/2001 – 100 o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín, prílohy č. 16, časť C –ochrana včiel, užitočného hmyzu, zvierat a vodných organizmov pri používaní prípravkov, v znení neskorších predpisov

Chovateľ včelstiev : ………………………………………………………………………………..
Adresa: …………………………………………………………………………………………………..
Telefonický kontakt: …………………………………………………………….
Počet včelstiev: ……………………………………………………………………..
Oznamujem, že mám včelstvá trvale umiestnené na adrese /parcela číslo, katastrálne územie/∗:
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………

Dňa ……………………..                                                       Podpis…………………………….
Potvrdenie OÚ, MÚ /dátum, pečiatka, podpis/:

∗ nehodiace sa preškrtnite

ZO SZV Modrý Kameň

Včelárenie na Slovensku má dlhú a bohatú tradíciu. Počas stáročí sa menili nielen technológie včelárenia, ale aj sociálne správanie včelárov.   Od individuálneho včelárenia prechádzali včelári do rôznych cechov v stredoveku a spolkov v neskorších časoch. Toto združovanie sa prinášalo ekonomické a spoločensko-politické výhody. V regióne Veľkého Krtíša vznikol v roku 1919 spolok s názvom Včelársky spolok okolia Strehovského. Bol to vtedy jediný spolok včelárov. Rok 1919 môžeme považovať aj za vznik terajšieho Včelárskeho spolku s názvom Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Modrý Kameň.  V roku 1933 zmenil pôvodný názov Včelársky spolok okolia Strehovského na Včelársky spolok Modrý Kameň a okolie.

Zdrojom informácií pre tento článok mi bolo dielo pána Ing. Jána Jančovica: Včelárstvo na Modrokamensku.

Maroš Púpala