Kočovanie so včelstvami.

Vážení kočovní včelári,

CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat) zaslala na sekretariát SZV krátke inštrukcie k zriadeniu prístupu pre chovateľa, ktorý chce nahlásiť kočovanie:

  1. Prístup pre chovateľa, ktorý chce hlásiť kočovanie do CEHZ bude generovaný na rodné číslo.
  2. Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive Žiadosť o pripojenie do databázy CEHZ cez Prístup farmára, ktoré je prístupné na stránke Plemenárskych služieb Slovenskej republiky, š.p. https://pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodar skych-zv ierat/. Pre jednoznačnú identifikáciu žiadateľa je nutné v žiadosti uviesť rodné číslo a presnú adresu bydliska. Ako registračné číslo chovu použite číslo pridelené CRV.
  3. Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na adresu CEHZ uvedenú priamo v žiadosti.
  4. CEHZ Vám na Vašu kontaktnú adresu zašle prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. prihlasovacie údaje, a následne po prihlásení budete môcť nahlásiť plán kočovania.

 

ziadost_hlasenie kocovania

 

Vyhláška č. 285/2017 Z. z. § 4
  1. Kočovanie sa nahlasuje do centrálneho registra v elektronickej podobe do 1. februára roku, v ktorom sa kočovanie uskutoční.
  2. Plán kočovania na kalendárny rok sa do 14 dní pred prvým kočovaním, najneskôr však do 1. marca, v elektronickej podobe nahlasuje do centrálneho registra na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4, a oznamuje sa regionálnej veterinárnej a potravinovej správe miestne príslušnej podľa stanovišťa včelstva.          (Do 30.3.2019 priniesť melivo na RVPS  MVDr. Vladimírovi Smieškovi).
  3.  Prikočovanie a návrat z kočovania sa do dvoch dní v elektronickej podobe zaznamenáva v centrálnom registri.
  4. Ak včelstvá nie sú po skončení kočovania presunuté na pôvodné stanovište včelstva, oznámi vlastník novovzniknuté stanovište včelstiev podľa § 3 ods. 1. (Začatie a ukončenie chovu včelstva a vznik a zánik stanovišťa včelstva sa do siedmich dní oznamuje regionálnej veterinárnej a potravinovej správe miestne príslušnej podľa stanovišťa včelstva).

 

Príloha č.4 – klikni myšou na čísla pod týmto textom a otvorí sa tabuľka.

2017c000z0285p004