Každoročné hlásenie včelstiev na mestský alebo obecný úrad

Stanovište včelstiev je chovateľ povinný na základe vyhlášky MP SR č. 3322/2/2001-100 o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín, prílohy č. 16, časť C – ochrana včiel, užitočného hmyzu, zvierat a vodných organizmov pri používaní prípravkov, v znení neskorších predpisov  každoročne hlásiť do 25.3. príslušného roku na príslušný mestský alebo obecný úrad, v katastri ktorého sa včelstvá nachádzajú.

Tlačivo:

OBECNÝ (MESTSKÝ)∗  ÚRAD v  ………………………………………………………….

HLÁSENIE TRVALÉHO STANOVIŠŤA VČELSTIEV

Dolu podpísaný chovateľ včelstiev nahlasujem na základe vyhláškyMP SR č.3322/2/2001 – 100 o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín, prílohy č. 16, časť C –ochrana včiel, užitočného hmyzu, zvierat a vodných organizmov pri používaní prípravkov, v znení neskorších predpisov

Chovateľ včelstiev : ………………………………………………………………………………..
Adresa: …………………………………………………………………………………………………..
Telefonický kontakt: …………………………………………………………….
Počet včelstiev: ……………………………………………………………………..
Oznamujem, že mám včelstvá trvale umiestnené na adrese /parcela číslo, katastrálne územie/∗:
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………

Dňa ……………………..                                                       Podpis…………………………….
Potvrdenie OÚ, MÚ /dátum, pečiatka, podpis/:

∗ nehodiace sa preškrtnite